Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дома
Општина Штип | Municipality of Stip
Календар на настани Печати EMAIL help
Види по година Види по месец Види по недела Види денес Барај Скокни на месец
Дваесет и петта седница на Советот на Општина Штип
Четврток 31 Октомври 2019, 10:00
од Веб администраторHits : 413

Д н е в е н     р е д

 

  1. 1.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 783 за КО Штип вон градежен реон со намената на бесправно изградените објекти.
  2. 2.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 868/2 за КО Криви Дол со намената на бесправно изградените објекти.
  3. 3.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 736/1 за КО Криви Дол со намената на бесправно изградените објекти.
  4. 4.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 896/1 и КП 987/3 за КО Криви Дол со намената на бесправно изградените објекти.
  5. 5.Предлог-Одлука за утврдување на потребата од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 5020/1 за КО Штип-3 со намената на бесправно изградените објекти.
  6. 6.Предлог-Одлука за утврдување дека не се исполнети условите за потребата од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на земјиштето на КП 6292/1 за КО Штип-3 со намената на бесправно изградените објекти.
  7. 7.Предлог-Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар –деловен простор на Агенцијата за храна и ветеринарство-Скопје.
  8. 8.Предлог-Одлука за давање на времено користење на недвижна ствар –деловен простор на Министерството за финансии-Управа за имотно правни работи-Скопје.
  9. 9.Предлог-Одлука за измена и дополнување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на договор за воспоставување на Јавно приватно партнерство за модернизација и одржување на системот за јавно осветлување на подрачјето на Општина Штип.

10. Предлог-Одлука за доделување „Признание 8ми Ноември за 2019 година.

11. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства.

12. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства на Сојузот на борците од Народно-ослободителната и антифашистичка војна на Македонија 1941-1945.

13. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства за лекување.

14. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства од областа на спортот.

15. Предлог-Одлука за одобрување финансиски средства на Фондацијата за информатичка технологија и солидарен фонд-Штип.

16. Измена на Годишниот план за вработување на Општина Штип за 2019 година.

17. Измени и дополнувања на Буџетот на Општина Штип за 2019 година.

18. Предлог-Решение за разрешување и именување членови на Училишни одбори во основните општински училишта.

19. Предлог-Одлука за дополнување на Одлуката за формирање и именување на претседател и членови на Локалната комисија за борба против трговија со луѓе и илегална миграција.

20. Предлог-Програма за дополнување на Програмата за располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија.

21. Предлог-Програма за дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Штип за 2019 година.

22. Годишен извештај за работата на СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“-Штип за учебната 2018/2019 година.

23. Годишна програма за работа на СОУ Гимназија „Славчо Стојменски“-Штип за учебната 2019/2020 година.

24. Годишен извештај за воспитно-образовната работа на СОУ „Коле Нехтенин“-Штип за учебната 2018/2019 година.

25. Годишна програма за воспитно-образовната работа на СОУ „Коле Нехтенин“-Штип за учебната 2019/2020 година.

26. Годишен извештај за работа на СОУ „Јане Сандански“-Штип за учебната 2018/2019 година.

27. Годишна програма за работа на СОУ „Јане Сандански“-Штип за учебната 2019/2020 година.

28. Годишен извештај за воспитно-образовната работа на СОУ „Димитар Мирасчиев“-Штип за учебната 2018/2019 година.

29. Годишна програма за работа на СОУ „Димитар Мирасчиев“-Штип за учебната 2019/2020 година.

30. Предлози од Комисијата за култура за годишнини кои би биле содржани во Програмата за одбележување на јубилејни годишнини на значајни настани и истакнати личности во Република Северна Македонија за 2020 година.

Советнички прашања.

Назад

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

ombudsman logo mk

Банер

Календар

Април 2021
П В С Ч П С Н
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

ISO sertifikat baner resize