Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Дома Сектори и одделенија
Сектори и одделенија
Одделение за надзор над животната средина

Одделението за надзор над животната средина ги врши работите што се однесуваат на:

 • инспекциски надзор согласно законските регулативи од областа на заштитата на животната средина и природата, квалитетот на амбиентот на воздухот, просторното планирање и прописите што ја регулираат оваа област;
 • подготвува акти и други материјали како: предлози до градоначалникот и советот од своето работење, анализи за одредени состојби во општината;
 • инспекциски надзор над примената на техничко-технолошките мерки за заштита на воздухот и водите, земјиштето и растенијата од загадување, заштита на посебни природни богатства, заштита на штетна бучава и штетни јонизирани и нејонизирачки зрачења;
 • води постапка, донесува решенија и поднесува пријави за покренување на прекршочна постапка пред надлежен суд;
 • врши други работи што ќе му бидат ставени во надлежност.
 
Одделение за инспекциски надзор

Одделението за инспекциски надзор на разни надлежности на општината ги врши следните работи:

 • инспекциски надзор во извршувањето на законите, другите прописи и општи акти во воспитно-образовните установи основани од Општина Штип;
 • инспекциски надзор на утврдувањето и наплатата на даноците на имот или согласно Законот за данок на имот;
 • проверка на состојбите и вредноста на недвижниот имот кој треба да биде предмет на оданочување;
 • инспекциски надзор над угостителството-вршители на угостителска дејност од мал обем, согласно Законот за угостителска дејност;
 • инспекциски надзор на туристичка дејност-вршители на туристичка дејност од мал обем, согласно Законот за туристичка дејност и Законот за вршење занаетчиска дејност;
 • инспекциски надзор во област на комуналните работи утврдени со Законот за комунални дејности и други закони од оваа област;
 • предлага мерки за спречување на незаконитоста во работењето на воспитно-образовните институции согласно Законот за средно образование и Законот за основно образование;
 • го известува Советот на општината и градоначалникот за извршениот инспекциски надзор;
 • врши други работи што ќе му бидат ставени во надлежност.

 

 
Одделение за административна поддршка на градоначалникот

Одделението за административна поддршка на градоначалникот ги врши следните работи:

 • ги средува и чува сите писмени акти за потребите на градоначалникот;
 • закажува и води потсетник за закажани состаноци и средби на градоначалникот;
 • врши прием на доставените писмени материјали, ги проследува до градоначалникот и надлежните одделенија и сектори;
 • ги координира и соработува со одделенијата во подготвување на јавни настапи и односи со медиумите;
 • ги пренесува сите соопштенија до јавноста и медиумите по задача на градоначалникот;
 • води грижа за комуникацијата на странки кај градоначалникот;
 • ги организира и подготвува состаноците кај градоначалникот;
 • организира протоколарни приеми, посети, средби и состаноци кај градона-чалникот и претседателот на советот;
 • организира одбележување на државни и општински празници, значајни настани и личности во општината;
 • врши подготовка и ги организира службените патувања на градоначалникот во земјата и странство.
 
Одделение за внатрешна ревизија

Одделението за внатрешна ревизија:

 • врши внатрешна ревизија, согласно со закон и со системот и процедурите за внатрешна ревизија воспоставени од општината согласно со меѓународните стандарди за професионално работење на внатрешната ревизија прифатени од Мнистерството за финансии;
 • подготвува годишен план за внатрешна ревизија и по одобрувањето од градоначалникот на општината, го обезбедува неговото спроведување и следење;
 • доставува извештаи за извршената внатрешна ревизија до градоначалникот и Советот на општината;
 • подготвува квартални и годишни извештаи за работењето на внатрешната ревизија;
 • врши оценување на значајните фактори на ризик и давање совети на градоначалникот на општината за намалување на факторите на ризик;
 • врз основа на анализи од работењето, ја утврдува и оценува економичноста, ефикасноста и ефективноста во работењето на системите за финансиско управување и контрола и дава препораки за подобрување на работењето на општинската администрација;
 • ја следи и проверува точноста и комплетноста на сметководствената евиденција и финансиските извештаи;
 • ја утврдува и оценува усогласеноста на работењето со законите, подзаконските и актите на органите на општината.
 
Одделение за заштита и спасување

Одделението за заштита и спасување ги врши следните работи:

 • изготвува локален план за заштита и спасување;
 • предлага мерки за заштита и спасување;
 • ги спроведува мерките за заштита и спасување;
 • врши едукација на кадри во ТППЕ;
 • гаснење на пожари на подрачјето на општината;
 • отстранување на непосредната опасност за настанување на пожар;
 • спасување на животот на граѓаните и заштита на имотот загрозени од пожари и експлозии;
 • укажување техничка помош при незгоди и опасни ситуации;
 • извршување на други работи при несреќи и непогоди;
 • врши непрофитабилни услуги заради подобрување на техничката опременост и услови за работа, кои не го оневозможуваат или попречуваат вршењето на функцијата од претходните алинеи на овој став;
 • заедно со територијалните противпожарни единици на општините во РМ утврдени со закон, дејствуваат како противпожарни единици на Република Македонија заради оперативно делување при гаснењето големи пожари на целата територија на Република Македонија;
 • давање помош кога тоа е побарано при гаснење пожари во други држави;
 • водење посебна евиденција за настанатите пожари, експлозии, интервенции за гаснење и интервенции за други настани според единствена методологија и известување на Дирекцијата за заштита и спасување и Општина Штип за тоа;
 • периодично испитување и проверка на исправноста на противпожарната опрема со која располага Територијалната противпожарна заштита;
 • тековна поправка и одржување на механиката;
 • давање противпожарно обезбедување на објекти, делегации, јавни собири, спортски и други манифестации, во координација со Министерството за внатрешни работи;
 • врши обука од областа на противпожарната заштита на припадници на АРМ;
 • едукација на граѓаните за заштита од пожари, преку организација на предавања, преку медиуми и организирање на други активности;
 • ги спроведува законските нормативи од областа на управување со кризи на локално ниво;
 • изготвува проценка на ризиците и опасностите на локално ниво;
 • ги утврдува потребите и планира ресурси;
 • изготвува програма за ревитализација на општината по елиминирање на кризата;
 • се грижи за спроведување на одлуките на Владата во врска со справувањето на кризи;
 • врши и други работи што ќе му бидат доверени.
 
Одделение за управување со човечки ресурси

Одделението за управување со човечки ресурси ги врши следните работи:

 • го спроведува организацискиот надзор на органот;
 • обезбедува методолошка, организациска и техничка поддршка при изготвување на систематизацијата на работните места;
 • учествува во изготвување на нацрт-правилник за работните места во општината;
 • изготвува аналитички извештаи;
 • планира и изведува обуки за вработените во општинската администрација;
 • соработува со Одделението за внатрешна ревизија за планирањето и изведувањето на обуката за внатрешна ревизија;
 • врши и други работи што ќе бидат ставени во негова надлежност.

 

 
<< Почеток < Пред 1 2 3 Следно > Крај >>

Страница 3 од 3

Tourist map Stip resize

kvalitet na vozduh PM10 resize

ombudsman logo mk

Банер

Календар

Октомври 2021
П В С Ч П С Н
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Банери

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер

ISO sertifikat baner resize